Obchodné verejné súťaže

1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na práce spojené s rekonštrukciou verejného
1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce: Rekonštrukcia chodníka popri
Predmetom zákazky je realizácia výmeny povrchu na multifunkčnom ihrisku v obci Sebedražie.