Všeobecne záväzné nariadenia obce

Platné Na pripomienkovanie Neplatné
VZN 1/2022
VZN č.1/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Sebedražie
Schválené: 23.02.2022 | Vyhlásené: 07.02.2022 | Účinné: 01.04.2022 | Platné do:
VZN 3/2021
VZN č.3/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sebedražie
Schválené: 9.12.2021 | Vyhlásené: 23.11.2021 | Účinné: 1.1.2022 | Platné do:
VZN 2/2021
VZN č. 2/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sebedražie
Schválené: 10.06.2021 | Vyhlásené: 25.05.2021 | Účinné: 01.07.2021 | Platné do:
VZN 1/2021
VZN č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ
Schválené: 18.3.2021 | Vyhlásené: 23.3.2021 | Účinné: 7.4.2021 | Platné do:
VZN 4/2020
VZN č. 4/2020 - O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Sebedražie
Schválené: 10.12.2020 | Vyhlásené: 14.12.2020 | Účinné: 1.1.2020 | Platné do:
VZN 3/2020
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2020 - Zásady hospodárenia s majetkom obce
Schválené: 21.05.2020 | Vyhlásené: 01.04.2020 | Účinné: 01.07.2020 | Platné do:
VZN 2/2020
VZN č. 2/2020 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby a o úhradách za domácu opatrovateľskú službu v obci Sebedražie
Schválené: 20.02.2020 | Vyhlásené: 28.02.2020 | Účinné: 16.03.2020 | Platné do:
VZN 1/2020
VZN č.1/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
Schválené: 20.02.2020 | Vyhlásené: 28.02.2020 | Účinné: 16.03.2020 | Platné do:
VZN 4/2019
VZN č.4/2019 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za vývoz KO a drobných stavebných odpadov v obci Sebedražie
Schválené: 12.12.2019 | Vyhlásené: 13.12.2019 | Účinné: 01.01.2020 | Platné do:
VZN 3/2019
VZN č.3/2019 o záväznej časti Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Sebedražie
Schválené: 31.10.2019 | Vyhlásené: 04.11.2019 | Účinné: 4.12.2019 | Platné do:
VZN 2/2019
VZN č. 2/2019 o výške príspevku zák. zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v škol. zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sebedražie
Schválené: 15.08.2019 | Vyhlásené: 15.8.2019 | Účinné: 01.9.2019 | Platné do:
VZN 1/2019
VZN č. 1/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ
Schválené: 31.01.2019 | Vyhlásené: 31.01.2019 | Účinné: 15.02.2019 | Platné do:31.12.2019
VZN 2/2018
o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Sebedražie
Schválené: 15.8.2018 | Vyhlásené: 16.8.2018 | Účinné: 15.9.2018 | Platné do:
VZN 1/2018
O určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ
Schválené: 15.2.2018 | Vyhlásené: 16.2.2018 | Účinné: 16.2.2018 | Platné do:31.12.2018
VZN 5/2017
Doplnok č. 2 k VZN 5/2014
Schválené: 15.12.2017 | Vyhlásené: 18.12.2017 | Účinné: 1.1.2018 | Platné do:
VZN 4/2017
VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Schválené: 13.10.2017 | Vyhlásené: 16.10.2017 | Účinné: 1.11.2017 | Platné do:
VZN 3/2017
VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Schválené: 18.8.2017 | Vyhlásené: 21.8.2017 | Účinné: 11.9.2017 | Platné do:
VZN 2/2017
VZN o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu obce
Schválené: 21.4.2017 | Vyhlásené: 24.4.2017 | Účinné: 9.5.2017 | Platné do:
VZN 1/2017
VZN 1/2017 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 2/2016
VZN 2/2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 1/2016
VZN 1/2016 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 3/2015
VZN 3/2015 - o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov politických subjektov a kandidátov vo volebnej kampani
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 2/2015
VZN 2/2015 - prevádzkový poriadok pohrebiska
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 1/2015
VZN 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Sebedražie
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 5/2014
VZN 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Sebedražie
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 5/2014
VZN 5/2014 doplnok - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 3/2014
VZN 3/2014 ktorým sa vymedzujú miesta na vylepovanie volebných plagátov a podmienky propagácie politických subjektov a nezávislých kandidátov vo volebnej kampani pre voľby do orgánov samosprávy obce v roku 2014
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 2/2014
VZN 2/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 1/2014
VZN 1/2014 ktorým sa vymedzujú miesta na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov vo volebnej kampani pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 2/2013
VZN 2/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 1/2013
VZN 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 7/2012
VZN 7/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 5/2012
VZN 5/2012 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 4/2012
VZN 4/2012 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách i školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a určenie podmienok tejto úhrady
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 3/2012
VZN 3/2012 ktoré upravuje podmienky na poskytovanie sociálnych služieb v obci
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 2/2011
VZN 2/2011 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 1/2011
VZN 1/2011 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 o záväznej časti Územného plánu obce
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 2/2009
VZN 2/2009 o záväznej časti Územného plánu obce
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 5/2008
VZN 5/2008 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2008 o miestnych daniach
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 4/2008
VZN 4/2008 o Poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 3/2008
VZN 3/2008 o miestnych daniach
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 2/2008
VZN 2/2008 o dani z nehnuteľnosti
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 1/2008
VZN 1/2008 ktorým sa menia niektoré VZN obce Sebedražie v súvislosti so zavedením meny euro
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 1/2007
VZN 1/2007 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 5/2006
VZN 5/2006 ktorým sa vymedzujú miesta na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov a nezávislých kandidátov vo volebnej kampani pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 4/2006
VZN 4/2006 ktorým sa upravujú podmienky poskytovania pomoci v hmotnej núdzi
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 3/2006
VZN 3/2006 ktorým sa upravujú podmienky poskytovania sociálnej pomoci
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 2/2006
VZN 2/2006 zásady hospodárenia s majetkom obce
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 1/2006
VZN 1/2006 o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 4/2005
VZN 4/2005 o zdravom životnom prostredí a udržiavaní čistoty a poriadku na na území obce
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 3/2005
VZN 3/2005 o poriadku pre pohrebiská
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 2/2005
VZN 2/2005 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území obce
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 1/2005
VZN 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 7/2004
VZN 7/2004 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 6/2004
VZN 6/2004 o miestnych daniach
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 5/2004
VZN 5/2004 o dani z nehnuteľnosti
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 2/2004
VZN 2/2004 o určení školských obvodov v obci Sebedražie
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 1/2004
VZN 1/2004 o ochrane pred zdraviu škodlivými faktormi
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 22003/2003
VZN o podmienkach chovu domácich a úžitkových zvierat
Schválené: 27.6.2003 | Vyhlásené: 7.7.2003 | Účinné: | Platné do:
VZN 42002/2002
VZN o niektorých podmienkach držania psov
Schválené: 9.8.2002 | Vyhlásené: 12.8.2002 | Účinné: 28.8.2002 | Platné do:
VZN 42002/2002
VZN o niektorých podmienkach držania psov
Schválené: 9.8.2002 | Vyhlásené: 12.8.2002 | Účinné: 28.8.2002 | Platné do: