Vzory tlačív

Názov Zverejnené Dokument
Výrub stromov 09.09.2021
Žiadosť o vydanie súhlasu obce - o pobyte cudzincov 14.06.2019
Návrh na predĺžienie rozhodnutia o umiestnení stavby 24.11.2017
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 24.11.2017
Návrh na vydanie územného rozhodnutia 24.11.2017
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby 24.11.2017
Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby (studňa) 24.11.2017
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením 24.11.2017
Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby 24.11.2017
Žiadosť o stavebné povolenie 24.11.2017